Język polski English language Deutsche Sprache ??????? ????

TRANSPORT
INTERNATIONAL, LANDESWEIT

TECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN

Fahrzeugprüfstelle

DIENSTLEISTUNGEN

Geräte mit einer Tragkraft von 4 bis 80 Tonnen

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwa żywności

Naszą firmą zarządza klient

Nadrzędnym celem działalności NASZEJ FIRMY jest umacnianie pozycji rynkowej poprzez zdobycie zaufania, wiarygodności i miana niezawodnego podmiotu na rynku transportowym oraz warsztatowym postępując zgodnie z zasadami etyki biznesu, a także:

 • zdobywanie i umacnianie zaufania Klientów do naszych usług i firmy poprzez zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania w relacjach z nimi samymi oraz pracownikami, wspólnikami i organami publicznymi w sposób zgodny z obowiązującym światłem prawa i powszechnie przyjętymi normami społecznymi,
 • prowadzenie wszystkich procesów usługowych w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny w warunkach pozwalających na bezpieczny i higieniczny przewóz towarów, zwłaszcza żywnościowych,
 • ciągłą poprawę higieny oraz warunków i bezpieczeństwa środowiska pracy.

Osiągnięcie wytyczonych celów realizujemy poprzez :

 1. 1. wprowadzenie generalnej zasady , iż za jakość odpowiada każdy pracownik Przedsiębiorstwa,

 2. kontrolowanie wykonywanych usług na wszystkich etapach ich realizacji, stałe doskonalenie ich jakości, zapobieganie występowaniu ewentualnych niezgodności i reklamacji,

 3. wprowadzanie nowych technik i technologii w związku ze świadczonymi usługami mających na celu poprawienie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny, jak również zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zasad i szkoleń z zakresu BBS (ang. Behaviour Based Safety) w celu omawiania przyczyn niebezpiecznych zachowań mających wpływ na wyniki firmy.

 4. monitorowanie oddziaływania na środowisko i ocenę występujących zagrożeń,

 5. współudział wszystkich pracowników w proces rozwoju i wdrażania programów odnoszących się do przeciwdziałania używania i bycia pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz szeroko rozumianej ochrony ludzi i majątku przed stratami spowodowanymi świadomym zniszczeniem lub kradzieżą.

 6. dbałość o fachowość i kompetencje pracowników poprzez stały planowy system szkoleń,

 7. przestrzeganie w firmie zasady równego traktowania w zatrudnieniu polegającej na ustaleniu dla wszystkich pracowników jednakowych warunków pracy niezależnie od płci, rasy, religii, stopnia niepełnosprawności czy też orientacji seksualnej.

 8. unowocześnianie stosowanej , w ramach i w związku ze świadczonymi usługami, aparatury kontrolno-pomiarowej mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska,

 9. podniesienie bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony środowiska do rangi najwyższego priorytetu w kierowaniu firmą, a zwłaszcza zapobieganie różnego typu zanieczyszczeniom i zagrożeniom,

 10. zapewnienie Klientom terminowych i bezpiecznych przewozów na trasach krajowych i międzynarodowych, przestrzegając wymogów związanych z ochroną środowiska, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przewożonej żywności,

 11. osobiste, bezpośrednie zaangażowanie się Najwyższego Kierownictwa w utrzymanie i podnoszenie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności, Bezpieczeństwa, Higieny i Jakości w Przedsiębiorstwie,

 12. zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji w zakresie BHP, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Zdrowotnego Przewożonej Żywności,

 13. przestrzeganie przy wykonywaniu napraw spawalniczych standardów wynikających z normy PN-EN ISO 3834-2:2007,

 14. zapewnienie bezpieczeństwa żywności opartego na zasadach HACCP zgodnego z Codex Alimentarius oraz standardu transportu żywności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością,
 15. zapewnienie w trakcie transportu bezpieczeństwa zbóż, pasz i dodatków paszowych wymaganego systemem GMP+B4

Kierownictwo Przedsiębiorstwa oświadcza, iż pracownicy zostali przeszkoleni i są świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu świadczenia usługi przewozowej i jednocześnie odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne przewożonego produktu. Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o. jest rozpowszechniona i znana pracownikom oraz podlega przeglądowi i uaktualnianiu w zależności od potrzeb.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Pasiecki

Zweryfikowano aktualność 08.02.2016 r.

W ramach spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, firma corocznie podczas spotkań Zespołu ds. BHP, P. Poż., Bezpieczeństwa środowiskowego oraz Bezpieczeństwa Żywności dokonuje identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych precyzujących zagrożenia występujące w PW Euro-transchem Sp. z o.o. Wnioski te są podstawą do określenia przez firmę Programu Realizacji Działań w Ramach Systemu Zarządzania Środowiskiem na każdy rok. Szczegółowe informacje są dostępne u Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

?????? ?????? ????????? ? ?????????

??????? ???????????????? ??????????? ? ?????? ?????? ?????????? ?? ????, ??????? ???? ?? ??????? ? ?? ????????, ?? ??????? ????????????.