Język polski English language Deutsche Sprache ??????? ????

TRANSPORTATION SERVICE
INTERNATIONAL, NATIONAL

CAR STATION SERVICES

Regional Car Control Station

SPECIALISTIC EQUIPMENT

Machines which can lift from 4 to 80 tons

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwa żywności

Naszą firmą zarządza klient

Nadrzędnym celem działalności NASZEJ FIRMY jest umacnianie pozycji rynkowej poprzez zdobycie zaufania, wiarygodności i miana niezawodnego podmiotu na rynku transportowym oraz warsztatowym postępując zgodnie z zasadami etyki biznesu, a także:

 • zdobywanie i umacnianie zaufania Klientów do naszych usług i firmy poprzez zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania w relacjach z nimi samymi oraz pracownikami, wspólnikami i organami publicznymi w sposób zgodny z obowiązującym światłem prawa i powszechnie przyjętymi normami społecznymi,
 • prowadzenie wszystkich procesów usługowych w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny w warunkach pozwalających na bezpieczny i higieniczny przewóz towarów, zwłaszcza żywnościowych,
 • ciągłą poprawę higieny oraz warunków i bezpieczeństwa środowiska pracy.

Osiągnięcie wytyczonych celów realizujemy poprzez :

 1. 1. wprowadzenie generalnej zasady , iż za jakość odpowiada każdy pracownik Przedsiębiorstwa,

 2. kontrolowanie wykonywanych usług na wszystkich etapach ich realizacji, stałe doskonalenie ich jakości, zapobieganie występowaniu ewentualnych niezgodności i reklamacji,

 3. wprowadzanie nowych technik i technologii w związku ze świadczonymi usługami mających na celu poprawienie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny, jak również zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zasad i szkoleń z zakresu BBS (ang. Behaviour Based Safety) w celu omawiania przyczyn niebezpiecznych zachowań mających wpływ na wyniki firmy.

 4. monitorowanie oddziaływania na środowisko i ocenę występujących zagrożeń,

 5. współudział wszystkich pracowników w proces rozwoju i wdrażania programów odnoszących się do przeciwdziałania używania i bycia pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz szeroko rozumianej ochrony ludzi i majątku przed stratami spowodowanymi świadomym zniszczeniem lub kradzieżą.

 6. dbałość o fachowość i kompetencje pracowników poprzez stały planowy system szkoleń,

 7. przestrzeganie w firmie zasady równego traktowania w zatrudnieniu polegającej na ustaleniu dla wszystkich pracowników jednakowych warunków pracy niezależnie od płci, rasy, religii, stopnia niepełnosprawności czy też orientacji seksualnej.

 8. unowocześnianie stosowanej , w ramach i w związku ze świadczonymi usługami, aparatury kontrolno-pomiarowej mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska,

 9. podniesienie bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony środowiska do rangi najwyższego priorytetu w kierowaniu firmą, a zwłaszcza zapobieganie różnego typu zanieczyszczeniom i zagrożeniom,

 10. zapewnienie Klientom terminowych i bezpiecznych przewozów na trasach krajowych i międzynarodowych, przestrzegając wymogów związanych z ochroną środowiska, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przewożonej żywności,

 11. osobiste, bezpośrednie zaangażowanie się Najwyższego Kierownictwa w utrzymanie i podnoszenie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności, Bezpieczeństwa, Higieny i Jakości w Przedsiębiorstwie,

 12. zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji w zakresie BHP, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Zdrowotnego Przewożonej Żywności,

 13. przestrzeganie przy wykonywaniu napraw spawalniczych standardów wynikających z normy PN-EN ISO 3834-2:2007,

 14. zapewnienie bezpieczeństwa żywności opartego na zasadach HACCP zgodnego z Codex Alimentarius oraz standardu transportu żywności polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością,
 15. zapewnienie w trakcie transportu bezpieczeństwa zbóż, pasz i dodatków paszowych wymaganego systemem GMP+B4

Kierownictwo Przedsiębiorstwa oświadcza, iż pracownicy zostali przeszkoleni i są świadomi zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu świadczenia usługi przewozowej i jednocześnie odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne przewożonego produktu. Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PW EURO-TRANSCHEM Sp. z o.o. jest rozpowszechniona i znana pracownikom oraz podlega przeglądowi i uaktualnianiu w zależności od potrzeb.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Pasiecki

Zweryfikowano aktualność 08.02.2016 r.

W ramach spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, firma corocznie podczas spotkań Zespołu ds. BHP, P. Poż., Bezpieczeństwa środowiskowego oraz Bezpieczeństwa Żywności dokonuje identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych precyzujących zagrożenia występujące w PW Euro-transchem Sp. z o.o. Wnioski te są podstawą do określenia przez firmę Programu Realizacji Działań w Ramach Systemu Zarządzania Środowiskiem na każdy rok. Szczegółowe informacje są dostępne u Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Would you like to drive safely and resolutely?

Visit us to receive car diagnostics and repair for the price you can afford and with the quality you deserve.